Право привредних друштава

Вршимо услуге саветовања везано за оснивање и оснивање привредних друштава, представништава и огранака у Републици Србији. Вршимо израду општих аката друштва и другу релевантну документацију од значаја за пословање друштва.

Пружамо правне савете везане за статусне промене, повећање и смањење капитала, промене правне форме и друге релевантне одлуке од значаја за пословање друштва. Спроводимо поступак ликвидације привредних друштава и пружамо услуге заступања у стечајним поступцима.

Вршимо израду свих врста уговора између привредних субјеката, а како би се на адекватан начин заштитили интереси наших клијената у пословним односима у које ступају. Заступамо клијенте пред судовима у свим врстама спорова који могу настати из пословања клијената.