Радни односи

Заступамо како правна, тако и физичка лица у свим областима радног права, што нам омогућава да проблеме које се могу јавити у овој области сагледамо из свих углова и пронађемо оптимално решење за нашег клијента.

Адвокатска канцеларија „Огњановић и партнери“ пружа услуге саветовања послодавца везано за целокупну радноправну материју и проблеме који могу настати. Пружамо услуге послодавцима у вези састављања целокупне радноправне документације (правилника о раду, правилнике о организацији и систематизацији радних места, правилнике о безбедности и здрављу на раду, уговора о раду, анексе уговора о раду, менажерских уговора..)

Пружамо савете везане за процедуре отказа уговора о раду запосленима, а све у циљу како би се процедура отказа уговора о раду спровела у складу са релевантним законским прописима и на тај начин смањила могућност настанка радних спорова које могу иницирати запослени ради враћања на рад, а такође пружамо услуге заступања послодавца пред судом у свим врстама радних спорова (исплата зарада, отпремнина, незаконит престанак радног односа и други)

Пружамо услуге представљања послодаваца у комуникацији са синдикатима запослених.

Прибављамо боравишне и радне дозволе за запослене и директоре који нису држављани Републике Србије.

Поседујемо богато искуство у заступању запослених у поступцима ради поништаја незаконитог отказа уговора о раду. С тим у вези иницирамо и заступамо запослене у судским поступцима ради поништаја незаконитог отказа уговора о раду, као и у поступцима ради надокнаде штете у виду изгубљених зарада запослених због незаконитог престанка радног односа.

На најефикаснији начин уз најмање трошкова омогућавамо запосленом да дође до својх зарада које му нису исплаћене, надокнада зарада и других примања из радног односа.