Најбржи начин наплате зараде од послодавца

Изменама Закона о извршењу и обезбеђењу које су почеле да се примењују од 01. јула 2016. године унета је револуционарна новина у радне односе и могућност запосленог да наплати своје неисплаћене зараде од послодавца. Наиме, изменама Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђено је да обрачун зараде представља извршну исправу.

Наведено подразумева да запослени више нису у обавези да за своје заостале зараде покрећу парнични поступак који у просеку траје око две године како би наплатили своје зараде, а у ком периоду је и неизвесно постојање и ликвидност послодавца, а самим тим и исплата заостале зараде.

Прописивање обрачуна зараде као извршне исправе омогућава запосленом да „прескочи“ цео парнични поступак, а обрачун зараде има исту снагу као и пресуда којом је послодавац у обавези да исплати заостале зараде.

Обрачун зараде у ствари представља исправу коју је послодавац у обавези да достави засполеном приликом сваке исплате зараде и накнаде зараде. У наведеном обрачуну су таксативно наведени сви елементи који чине зараду запосленог у датом месецу и који треба да буду исплаћени запосленом.

Послодавац има законску обавезу да запосленом достави обрачун зараде и за месец за који није извршио исплату зараде. У случају да послодавац доставља запосленом обрачун када није извршио исплату зараде, дужан је да запосленом достави и обавештење да исплата зараде није извршена и разлоге због којих није извршена исплата. Послодавац је дужан да обрачун зараде достави запосленом најкасније до краја месеца за претходни месец.

Уколико послодавац није запосленом исплатио зараду, запослени сада може на основу оваквог обрачуна покренути извршни поступак ради принудне наплате потраживања и тражити да се његова зарада наплати на целокупној имовини послодавца. У наведеном поступку запослени уз помоћ адвоката и јавног извршитеља може наплатити своје заостале зараде, а све то уз минималне трошкове и то за само месец дана. Запосленом се поред заостале зараде исплаћују и целокупни трошкови извршног поступка настали пред судом и јавним извршитељем.

Како би се избегла могућност злоупотреба од стране послодавца, а која се огледа у томе да послодавци одбијају да запосленима доставе овај обрачун зараде, Законом о раду су прописане строге новчане казне за послодавце и одговорно лице код послодавца који одбију да запосленом доставе обрачун зараде.

На наведени начин у највећој мери су заштићена права запослених и омогућено им је да на најбржи, најефикаснији и најекономичнији начин дођу до своје зараде.