Последице које настају за запосленог услед непоштовања радне обавезе односно радне дисциплине прописане актом послодавца

Уговор о раду као и сваки други уговор представља сагласност воља која са собом носи одговарајућа права и дужности сваке од уговорних страна. Може се рећи да је једна од најважнијих обавеза запосленог да своје радне задатке извршава савесно, марљиво, а у складу са инструкцијама послодавца. Непоступање запосленог по налозима послодавца може да представља повереду радне обавезе, односно радне дисциплине која са собом повлачи отказ уговора о раду за запосленог.

Како би запослени могао да се придржава својих радних обавеза последавац је у обавези да на јасан и недвосмислен начин пропише која понашања за послодавца представљају повреду радне обавезе, односно радне дисциплине и да наведена правила буду предочена запосленом. Сматра се да је запослени упознат са понашањима која представлају повреду радне обавезе, односно радне дисциплине уколико су иста прописана Правилником о раду код послодавца, односно уговором о раду.

Повреда радне обавезе и повреда радне дисциплине представљау два различита основа за отказ уговора о раду запосленом.

Сходно Закону о раду повреда радне обавезе постоји уколико запослени: 1) несавесно или немарно извршава радне обавезе; 2) злоупотреби положај или прекорачи овлашћења; 3) нецелисходно и неодговорно користи средства рада; 4) не користи или ненаменски користи обезбеђена средства или опрему за личну заштиту на раду; 5) учини другу повреду радне обавезе утврђену општим актом, односно уговором о раду.

Повреда радне дисциплине постоји уколико запослени 1) неоправдано одбије да обавља послове и извршава налоге послодавца у складу са законом; 2) не достави потврду о привременој спречености за рад 3) злоупотреби право на одсуство због привремене спречености за рад; 4) због доласка на рад под дејством алкохола или других опојних средстава, односно употребе алкохола или других опојних средстава у току радног времена, које има или може да има утицај на обављање посла; 6) дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа; 7) ради на пословима са повећаним ризиком, на којима је као посебан услов за рад утврђена посебна здравствена способност, одбије да буде подвргнут оцени здравствене способности; 8) ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

Послодавцу је и поред такастивно наведених разлога остављена могућност да својим Правилником о раду или уговором о раду пропише и додатна понашања која представљају повреду радне обавезе, односно радне дисциплине. У наведеном случају послодавац може да откаже уговор о раду запосленом због повреде радне обавезе и радне дисциплине само уколико је таква понашања предвидео као повреду радне обавезе, односно радне дисциплине. У супротном ће се сматрати да је отказ уговора о раду незаконит.

Уколико послодавац жели да запосленом откаже уговор о раду по основу повреде радне обавезе односно радне дисциплине потребно је да испоштује и одговарајућу законснку процедуру.

Послодавац је дужан да запосленог пре повреде радне обавезе односно радне дисциплине писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. У упозорењу је послодавац дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење.

Послодавац не мора запосленом да откаже уговор о раду због повреде радне обавезе, односно радне дисциплине, уколико сматра да повреда није тако озбиљног карактера. Међутим, послодавцу и у том случају стоји на располагању законска могућност да казни запосленог.

Дакле, послодавац може уместо отказа уговора о раду запосленом изрећи неку од следећих мера:

  1. привремено удаљење са рада без накнаде зараде, у трајању од једног до 15 радних дана;
  2. новчану казну у висини до 20% основне зараде запосленог за месец у коме је новчана казна изречена, у трајању до три месеца, која се извршава обуставом од зараде, на основу решења послодавца о изреченој мери;
  3. опомену са најавом отказа у којој се наводи да ће послодавац запосленом отказати уговор о раду без поновног упозорења ако у наредном року од шест месеци учини исту повреду радне обавезе или непоштовање радне дисциплине.

Важно је напоменути да је послодавац и у случају када изриче неку од мера запосленом у обавези да му достави упозорење и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења.

Дакле, како би послодавац донео законито решење о отказу уговора о раду запосленом или изрекао неку од мера за повреду радне дисциплине потребно је да је:

  1. понашање запосленог предвиђено Правилником о раду, односно уговором о раду као повреда радне обавезе, односно радне дисциплине;
  2. да је запосленом доставио писмено упозорење о разлозима за отказ уговора о раду и оставио му рок од осам дана да се на наведено упозорење изјасни.

Уколико послодавац не поштује наведену процедуру долази у ризик да запослени који и јесте извршио повреду радне обавезе, односно дисциплине покрене судскси поступак и поништи решење о отказу уговора о раду као незаконито услед непоштовања законске процедуре.