Blog

Утврђивање ванбрачног очинства

Поступак за утврђивање ванбрачног очинства спада у посебно осетљиву врсту поступка, а имајући у виду да се наведени поступак води у интересу детета, те стога у конкретном случају важе посебна правила. Поступак поводом утврђивања очинства је хитан, што значи да га суд мора окончати у најкраћем року уз поштовање строго постављених законских рокова. Како би […]

Висина алиментације и могућност повећања и укидања обавезе издржавања

Једно од најважнијих питања које се поставља приликом развода брака јесте ком родитељу ће се дете поверити на самостално вршење родитељског права, а који родитељ ће имати обавезу да плаћа допринос за издржавање свог детета, односно алиментацију. У пракси се најчешће дешава да се дете поверава мајци на самостално вршење родитељског права, а да је […]

Мере за обезбеђење присуства окривљеног

Када се против неког лица покрене кривични поступак због основане сумње да је учинио кривично дело које му се ставља на терет, окривљено лице у кривичном поступку у једнакој мери има одговарајућа права али и дужности према органу који води поступак (суду или јавном тужилаштву у зависности од фазе кривичног поступка). Окривљени су углавном упознати […]

Посредовање- медијација

Адвокати адвокатске канцеларије „Огњановић и партнери“ су стекли звање посредника- медијатора и уписани у регистар посредника који води Министарство правде. Наведено подразумева да су адвокати прошли посебан програм обуке за посредника у решавању спорова, а што значи да настале спорове не морате увек решавати путем суда. Настале спорове можете решити уз помоћ посредника- медијатора који […]

Последице које настају за запосленог услед непоштовања радне обавезе односно радне дисциплине прописане актом послодавца

Уговор о раду као и сваки други уговор представља сагласност воља која са собом носи одговарајућа права и дужности сваке од уговорних страна. Може се рећи да је једна од најважнијих обавеза запосленог да своје радне задатке извршава савесно, марљиво, а у складу са инструкцијама послодавца. Непоступање запосленог по налозима послодавца може да представља повереду […]

Могућност умањења појединачних казни затвора изречених правноснажним пресудама

Није ретка ситуација да једно лице са више радњи учини више кривичних дела, или да једном радњом учини више кривичних дела, те да му се за та дела истовремено суди. Када се у пракси догоди таква ситуација, можемо говорити о стицају кривичних дела. Дакле, како би постојао стицај потребно је да неко лице учини више […]

Најбржи начин наплате зараде од послодавца

Изменама Закона о извршењу и обезбеђењу које су почеле да се примењују од 01. јула 2016. године унета је револуционарна новина у радне односе и могућност запосленог да наплати своје неисплаћене зараде од послодавца. Наиме, изменама Закона о извршењу и обезбеђењу предвиђено је да обрачун зараде представља извршну исправу. Наведено подразумева да запослени више нису […]

Незаконито поступање банке приликом наплате трошкова обраде кредита

Једна од тренутно актуелних тема је и незаконитост наплате трошкова обраде кредита које су банке наплаћивале корисницима кредита. Наиме, банке су корисницима кредита наплаћивале трошкове обраде кредита и то најчешће у процентуалном износу од вредности кредита. Правноснажним пресудама првостепених и другостепених судова утврђено је да је овакво поступање банке незаконито. Наиме, судови су утврдили да […]