Висина алиментације и могућност повећања и укидања обавезе издржавања

Једно од најважнијих питања које се поставља приликом развода брака јесте ком родитељу ће се дете поверити на самостално вршење родитељског права, а који родитељ ће имати обавезу да плаћа допринос за издржавање свог детета, односно алиментацију. У пракси се најчешће дешава да се дете поверава мајци на самостално вршење родитељског права, а да је отац тај који је дужан да плаћа алиментацију.

Међутим нису ретки случајеви да се дете поверева оцу на самостално вршење родитељског права уколико је то у најбољем интересу детета.

Родитељи имају обавезу издржавања свог малолетног детета, као и пунолетног детета под одређеним условима. Право на издржавање има пунолетно дете које је неспособно за рад, а нема довољно средстава за издржавање све док такво стање траје као и пунолетно дете које се редовно школује сразмерно могућмостима родитеља, а најкасније до навршене 26. године живота.

Најшешће постављена питања у пракси се односе пре свега на висину алименације, као и да ли је једном одређења висина алиментације трајног караткера, односно да ли је могуће да се повећа износ алиментације, тј. да дође до укидања алиментације.

Везано за висину алиментације иста се може одредити у фиксном износу, као и у процентуалном износу у зависности од примања родитеља. Уколико се висина издржавања одређује у проценту од редовних месечних новчаних примања дужника издржавања (зарада, накнада зараде, пензија, ауторски хонорар итд.), висина издржавања, по правилу, не може бити мања од 15% нити већа од 50% редовних месечних новчаних примања дужника издржавања умањених за порезе и доприносе за обавезно социјално осигурање.

Важно је напоменути да висина издржавања треба да омогући најмање такав ниво животног стандарда за дете какав ужива родитељ, а суд је приликом одлућивања о висни издравања у обавези да води рачуна о минималној суми издржавања.

Међутим, једном донета одлука о висни алиментације није коначна, те уколико се промене околности судским путем се може тражити како повећање алиментације, тако и укидање алиментације.

Примера ради уколико је брак разведен пре више година и тада је била одређења једна сума који је родитељ у обавези да плаћа ради издржавања свог детета, а трошкови живота додатно поскупе, може се тражити да се измени одлука о висни алиментације.

Поступак се покреће подношењем тужбе надлежном суду којом се захтева промена пресуде у погледу висине издржавања, а од доказа је потребно приложити исправе које доказују да су се повећали трошкови (нпр. додатне активности детета, гардероба, храна, цена стана..). Важно је поменути да за подношење ове тужбе не постоји обавеза плаћања судских такси.

Како је већ наведено могуће је да дође до ситуације да родитељ тражи од суда да се укине обавеза издржавања детета. Наведено ће се десити у случају када је у питању издржавање пунолетног детета, па дође до промењених околности које условљавају обавезу издржавања.

Примера ради пунолетно дете које је неспособно за рад стекне довољно средстава за издржавање или постане способно за рад, или пунолетно дете престане да се редовно школује.

Поступак се такође покреће подношењем тужбе од стране родитеља и тражи се укидање обавезе плаћања издржавања, а од доказа се прилажу исправе које доказују да пунолетно дете више не испуњава услове за издржавање од стране родитеља (доказ да више није редован студент или да је дете способно за рад).

Међутим, подношење овакве тужбе није ослобођено обавеза плаћања судских такси.